പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനവും നാടിന്റെ വികസനവും ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സവിശേഷ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം  |   പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ

ആർക്കൊക്കെ ചേരുവാൻ കഴിയും?

  • കേരളത്തിന് പുറത്തു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക്.
  • ജോലിസംബന്ധമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക്.

Express Your Interest

Your Name
Your Email
Mobile Number


By clicking SUBMIT, I agree to receive communications from Pravasi Chitty through email/SMS/WhatsApp.